Migränhjälpens användarvillkor för Migränhjälpens Application - Migrän Hjälp samt Migränhjälpen

Hantering av personuppgifter och integritetsskydd

Allmänt 

När du har kontakt med Migränhjälpen behöver vi ofta hantera personuppgifter om dig. Vi värnar om varje patients integritet och har ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt, både för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Att behandla en personuppgift är i princip all hantering man kan göra med personuppgifter, som att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut.

Lagar och regler som styr

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel patientdatalagen, dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), offentlighets- och sekretesslagen och etikprövningslagen.

För vilka ändamål behandlar Migränhjälpen mina personuppgifter?

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för särskilt angivna ändamål, som måste vila på så kallade rättsliga grunder. Stora delar av mottagningens behandling av personuppgifter sker i syfte att ge våra patienter en god och säker vård. De uppgifter vi behandlar om våra patienter utgörs huvudsakligen av s.k. särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) och kräver därför uttryckligt stöd i lag för att vara tillåten.

När Migränhjälpen behandlar personuppgifter handlar den rättsliga grunden oftast om att behandlingen är nödvändig för:

 • att tillhandahålla hälso- och sjukvård
 • att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
 • att fullgöra en rättslig förpliktelse
 • forskningsändamål

Det finns många situationer då Migränhjälpen behandlar personuppgifter. De vanligaste situationerna är:

 • Journalföring inom hälso- och sjukvården
 • Regionala och nationella kvalitetsregister
 • Statistik och verksamhetsuppföljning inom hälso- och sjukvården
 • Handläggning av ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt
 • Arkivering och utlämnande av allmänna handlingar
 • Diarieföring och hantering av handlingar som skickas in till Migränhjälpen
 • Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag
 • För forskning kring migrän
 • Jobbansökningar

Vi kan även komma att lämna ut avidentifierad patientinformation till företag för att de ska kunna bedriva forskning kring migrän. Om du inte känner dig bekväm med detta, kontakta gärna oss så förklarar vi gärna mer alternativt ser till att uppgifter som baseras på dig inte tas med för detta ändamål.

Vem ansvarar för hanteringen av mina personuppgifter?

Migränhjälpen är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för mottagningens behandling av personuppgifter. Vårt dataskyddsombud kontrollerar så att reglerna i dataskyddsförordningen och andra regler på området följs.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud:

Migränhjälpen Norden AB
Dataskyddsombudet
Byggnad E1, plan 00, Karolinska vägen 8, 171 64 Solna
Mail: kundtjanst@migranhjalpen.se
Organisationsnummer: 559214-1104

Hur skyddas mina personuppgifter?

Hur skyddas mina personuppgifter?

Som utgångspunkt ska personuppgifter endast vara åtkomliga för de som har behov av dem. Det finns rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt.

Inom vården finns det också särskilda bestämmelser om skydd av patientuppgifter.

Mer information om vad som gäller för dig som patient finns på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uppgifter om våra patienter skyddas av tystnadsplikt

När Migränhjälpen behandlar uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden så skyddas uppgifterna av den s.k. Patientsäkerhetslagen. Enligt huvudregeln får uppgifter om dig bara lämnas ut om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt för varje ändamål. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål, t.ex. upprätthållandet av ett Individkonto, de samlades in för, ska de tas bort (lagrings minimering). Uppgifter i din patientjournal sparas tills vidare.

Vilka rättigheter har jag?

Du som har personuppgifter registrerade hos Migränhjälpen har rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina uppgifter.

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta samt få antecknat om du och Migränhjälpen är oense. Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Begränsningen kan avse att personuppgifterna endast får behandlas för vissa ändamål eller att bara vissa personuppgifter får behandlas.

Rättigheterna beror på vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara gäller under vissa förutsättningar.

Hur gör jag om jag inte är nöjd?

Om du är missnöjd med vår personuppgiftshantering kan du kontakta Migränhjälpens dataskyddsombud via mejl till kundtjanst@migranhjalpen.se

Som patient kan du också kontakta Patientnämnden.

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Migränhjälpen har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Mer information och kontakt

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, eller vill kontakta Migränhjälpens dataskyddsombud är du välkommen att kontakta oss på: kundtjanst@migranhjalpen.se

Patientsäkerhetsberättelse

Här delar Migränhjälpen med sig av våra strategier, mål och resultat i patientsäkerhetsarbetet.

Sekretesslagen

Alla som arbetar på Migränhjälpen har att iaktta livslång sekretess för uppgifter om dig som gör att du kan lida men. Det gäller uppgifter i alla former av kontakter och journaler.

Offentlighets- och sekretesslag, (2009:400), 25 kap, 1 §: Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

Kontakta verksamhetschefen via kundtjänst om du vill granska vilka som varit inne och läst din journal.

Skyddade personuppgifter

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter eller ”skyddad identitet”: Sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Läs mer: 
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html

Trots att ovannämnda har olika grader av sekretess hos Skatteverket så benämns alla som skyddade personuppgifter. Vi behandlar därför alla dessa på samma sätt. Om du har skyddade personuppgifter.

Mejl eller e-post

Mejl till Migränhjälpen innebär en kommunikation där vi inte kan garantera tillräckligt hög sekretess. Vi kan inte verifiera vem som har mejlat eller vem som läser mejlsvar. Mejla därför oss inte i ärenden som rör din vård.

Policy för hemsida www.migranhjalpen.se

Genom att gå in på www.migranhjälpen.se (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

Ändamål med behandlingen av kunduppgifter

Som kund eller patient hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

All behandling som grundas på ditt samtycke kan du när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta kundtjänst

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till de samarbetspartners som levererar stödtjänster till oss, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att Migränhjälpen ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund/patient samt i marknadsföringssyfte.

Användarvillkor
 

1. INLEDNING

Dessa villkor ("Allmänna villkor") gäller för ditt Användarkonto för tjänst ("Tjänsten", "Appen” eller "Migränhjälpens Application") som Migränhjälpen Norden AB (“vi”, ”vår” eller “oss”), som vårdgivare tillhandahåller dig ("dig" eller "du") som vårdtagare genom vår app och vår hemsida https://www.migranhjalpen.se samt Migränhjälpen (curoflow.se)


Vi som tillhandahåller Tjänsten är Migränhjälpen Norden AB, organisationsnummer 559214-1104. Tjänsten ägs av Curoflow Technology AB (“Curoflow”), med org.nr. 559123-3654, och licensieras till Vårdgivaren i egenskap av underleverantör till Vårdgivaren. Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig och oss. För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.

 
2. BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER SAMT DIN ÅTKOMST TILL DEN INFORMATION SOM DU REGISTRERAR OCH LADDAR UPP

1) Genom din användning av Migränhjälpens Application skapas patientinformation i din smartphone och din dator som på ett säkert sätt skickas från din smartphone eller dator, via Migränhjälpens Application, till Vårdgivarens lagringsyta (”Vårdgivarens Repository”) för tillgängliggörande av patientinformation för vårdpersonal. Migränhjälpen har Äganderätten till all information som du skapat / laddar upp i Migränhjälpens Application och lagras på Vårdgivarens lagringsyta.

2) Din egengenererade data lämnas ut till Dig från Vårdgivaren. Genom din användning av Migränhjälpens Application erhåller Migränhjälpen patientinformation som är att betrakta som personuppgifter.

3) Data överförs först från dig till Vårdgivarens Lagringsutrymme och därefter utlämnas en kopia av data till dig.

4) Migränhjälpen förbehåller sig rätten att i anonymiserad form använda oss av avidentifierad patientinformation som erhållits genom användning av Migränhjälpens Application i syfte att följa upp och förbättra vård och behandling av migränsjukdomen för att dels på eget bevåg behandla denna anonymiserade informationen, främst i statistiksyfte, dels lämna ut den till beställare, läkemedelsbolag, forskningssäten och andra intressenter.

 
3. TJÄNSTEN

Migränhjälpens Application är en digital tjänst som du interagerar med för att få en möjlighet till bättre behandlingsresultat och kontroll över dina migränproblem. Syftet är att du bättre skall kunna följa din sjukdomsgrad, levnadsvanor och medicinering. Migränhjälpens Application är den digitala mötesplatsen mellan dig och Migränhjälpen. Alla som använder Tjänsten eller del därav beskrivs i dessa Användarvillkor som "Användare”, vilket även inbegriper dig som part till Användarvillkoren. Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.


4. TILLÅTEN ANVÄNDNING

Din användning av Tjänsten får bara ske enligt dess avsedda syfte och dessa Användarvillkor. Under förutsättning att du inte bryter mot Användarvillkoren får du en icke exklusiv licens att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte. Du får inte överlåta licensen åt någon annan och mot bakgrund av att Tjänsten är kostnadsfri förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka licensen om du bryter mot Användarvillkoren eller annars efter eget godtycke. 


5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till dig eller någon annan.

 
6. INLOGGNINGSUPPGIFTER

För att använda Migränhjälpens Application kommer du tilldelas inloggningsuppgifter i Migränhjälpens Application av oss. Dina inloggningsuppgifter är personliga och du får inte låta någon annan använda Tjänsten. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att en obehörig person har fått tillgång till ditt Användarkonto eller att Användarkontot missbrukas. 


7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss att vara tydliga och att du förstår hur vi använder personuppgifter vi samlar in. Innan du använder Tjänsten ber vi dig att läsa Migränhjälpens policy för Hantering av personuppgifter och integritetsskydd [LÄNK].

 
8. ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Vid din användning av Tjänsten kommer vi även att automatiskt samla in och behandla viss information. Du kommer exempelvis kunna registrera / ladda upp innehåll i formulär, chatt samt eventuella mätdata, fotografier, och annan information ("Användargenererat material”) i Tjänsten. Du accepterar och garanterar att du inte kommer ladda upp eller sprida Användargenererat material via Appen som:

 • gentemot andra är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,
 • främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,
 • är rasistiskt eller etniskt kränkande * utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande,
 • utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt,
 • utgör förolämpning eller förföljelse mot en person,
 • på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt
 • på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken), eller
 • i övrigt strider mot vår Tjänsts avsedda syften.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor, vården eller behandlingen eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.

 
9. RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Migränhjälpen har rättigheterna till all information som du skapat / laddar upp i Vårdgivarens Lagringsyta via Migränhjälpens Application.


10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick för var tid gällande version och din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar. Vi lämnar inte några garantier rörande tillgängligheten och dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten i övrigt. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten.

 
11. ANSVAR

Du är ansvarig gentemot oss med anledning av brott mot dessa Användarvillkor, exempelvis missbruk av Tjänsten. För det fall något Användargenererat material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet eller omgående informera oss så att vi kan ta bort materialet.

 
12. ÄNDRING AV VILLKOREN OCH TJÄNSTEN

Vi kan komma att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Alla ändringar kommer träda i kraft automatiskt senast fjorton (14) dagar efter att ändringen har publicerats i Tjänsten. Slutanvändaren anses ha accepterat de nya villkoren om Slutanvändaren använder Tjänsten efter fjortondagarsperiodens utgång. Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

 
13. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra Användarvillkor utan ditt samtycke och utan att meddela dig.

 
14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler. Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.


Kontaktuppgifter dataskyddsombud:
Migränhjälpen Norden AB
Dataskyddsombudet
Byggnad E1, plan 00, Karolinska vägen 8, 171 64 Solna

Mail: kundtjanst@migranhjalpen.se
Organisationsnummer: 559214-1104

Journalföring


Samtycke och sammanhållen journalföring

Genom att lämna ditt samtycke ger du behörig vårdpersonal hos Migränhjälpen rätt att ta del av dina ospärrade patientuppgifter från andra vårdsystem och vårdgivare som är tillgängliga via sammanhållen journalföring. Vidare samtycker du till vårdpersonalens rätt att ta del av Nationella patientöversikten samt läkemedelsförteckningen. Du samtycker också till att Migränhjälpen får kontakta dig digitalt med t.ex. påminnelse och kallelser.

Det är frivilligt för dig att lämna ditt samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom ett skriftligt meddelande till kundtjänst. Att återkalla samtycke innebär att vi inte längre kan hantera din vård och behandling.

Sammanhållen journalföring innebär att du ger din tillåtelse att läkare, eller annan vårdgivare, som skall ta över din vård att läsa din tidigare journal. Den vanligaste användning av sammanhållen journalföring är inkommande respektive utgående remiss.

Spärra din journal

Du kan spärra din journal i en yttre eller inre spärr.

En yttre spärr innebär att ingen utanför Migränhjälpen kan läsa din journal. Ingen utgående remiss kan sålunda skickas.

En inre spärr innebära att bara en klinik inom vården kan läsa din journal från Migränhjälpen. Eftersom Migränhjälpen är en enda juridisk vårdgivare så är det ingen idé att spärra sin journal från Migränhjälpen med en inre spärr.

Vid livsfara kan vården alltid låsa upp en spärrad journal.

Du spärrar din journal via Kundtjänst

App-Store
Google-Play

Frågor relaterade till app eller vår vårdtjänst

Kontorsadress

Framstegsgatan 23
171 64 Solna

almi_logo
EU-flag
SVF_ass_samarb_rod4
Pa-uppdrag-av_vit-1