Migränhjälpens användarvillkor för Migränhjälpens Application - Migrän Hjälp samt Migränhjälpen

1. INLEDNING

Dessa villkor ("Användarvillkoren") gäller för ditt Användarkonto för tjänst ("Tjänsten", "Appen” eller "Migränhjälpens Application") som Migränhjälpen Norden AB (“vi”, ”vår” eller “oss”), som vårdgivare tillhandahåller dig ("dig" eller "du") som vårdtagare genom vår applikation Migrän Hjälp och Migränhjälpen och vår hemsida https://www.migranhjalpen.se samt https://migranhjalpen.hope.addimedical.netzon.se 


Vi som tillhandahåller Tjänsten är Migränhjälpen Norden AB, organisationsnummer 559214-1104. Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig och oss. För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten. Notera också att du kommer att behöva ingå ett avtal för individkontot med Addi Medical AB, org.nr. 559066-1608, som är teknisk leverantör av Appen till Migränhjälpen.

 
2. BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER SAMT DIN ÅTKOMST TILL DEN INFORMATION SOM DU REGISTRERAR OCH LADDAR UPP

1) Genom din användning av Migränhjälpens Application skapas patientinformation i din smartphone och din dator som på ett säkert sätt skickas från din smartphone eller dator, via Migränhjälpens Application, till Vårdgivarens lagringsyta (”Vårdgivarens Repository”) för tillgängliggörande av patientinformation för vårdpersonal. Migränhjälpen har Äganderätten till all information som du skapat / laddar upp i Migränhjälpens Application och lagras på Vårdgivarens lagringsyta.

2) Din egengenererade data lämnas ut till Dig från Vårdgivaren via medium för automatiserad behandling till ett individualiserat konto som administreras av Addi Medical AB och på vilket information lagras som är att betrakta som personuppgifter (”Individkonto”). Tillgången till Individkontot är förenad med ett antal villkor som Du behöver godkänna. Tillgång till Individkontot har endast Du själv, som dock kan ge tillgång till data från Individkontot till specificerat ändamål. Genom ditt uttryckliga samtycke (”GDPR-Samtycke”) kan Du dela data med tredje part för enskilda ändamål. För varje sådant specificerat ändamål ska ett enskilt GDPR-samtycke inhämtas från Dig.

3) Genom din användning av Migränhjälpens Application erhåller Migränhjälpen patientinformation som är att betrakta som personuppgifter.

4) Migränhjälpen lämnar ut patientinformation på uppdrag av Dig som erhållits genom användning av Migränhjälpens Application till Individkontot, vilket är tillgängligt för Dig och som är förvaltat av Addi Medical AB, enligt det Regelverk för utlämnande av patientgenererad information via medium för automatiserad behandling (ADB-utlämnande) som Migränhjälpen antagit

5) Data överförs först från dig till Vårdgivarens Lagringsutrymme och därefter utlämnas en kopia av data till ditt Individkonto.

6) Addi Medical AB tillhandahåller Individkontot gentemot Dig i egenskap av personuppgiftsansvarig.

 
3. TJÄNSTEN

Migränhjälpens Application är en digital tjänst som du interagerar med för att få en möjlighet till bättre behandlingsresultat och kontroll över dina migränproblem. Syftet är att du bättre skall kunna följa din sjukdomsgrad, levnadsvanor och medicinering. Migränhjälpens Application är den digitala mötesplatsen mellan dig och Migränhjälpen. Alla som använder Tjänsten eller del därav beskrivs i dessa Användarvillkor som "Användare”, vilket även inbegriper dig som part till Användarvillkoren. Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.


4. TILLÅTEN ANVÄNDNING

Din användning av Tjänsten får bara ske enligt dess avsedda syfte och dessa Användarvillkor. Under förutsättning att du inte bryter mot Användarvillkoren får du en icke exklusiv licens att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte. Du får inte överlåta licensen åt någon annan och mot bakgrund av att Tjänsten är kostnadsfri förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka licensen om du bryter mot Användarvillkoren eller annars efter eget godtycke. 


5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till dig eller någon annan.

 
6. INLOGGNINGSUPPGIFTER

För att använda Migränhjälpens Application kommer du tilldelas inloggningsuppgifter i Migränhjälpens Application av oss. Dina inloggningsuppgifter är personliga och du får inte låta någon annan använda Tjänsten. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att en obehörig person har fått tillgång till ditt Användarkonto eller att Användarkontot missbrukas. 


7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss att vara tydliga och att du förstår hur vi använder personuppgifter vi samlar in. Innan du använder Tjänsten ber vi dig att läsa Migränhjälpens Personuppgiftshantering.

 
8. ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Vid din användning av Tjänsten kommer vi även att automatiskt samla in och behandla viss information. Du kommer exempelvis kunna registrera / ladda upp innehåll i formulär, chatt samt eventuella mätdata, fotografier, och annan information ("Användargenererat material”) i Tjänsten. Du accepterar och garanterar att du inte kommer ladda upp eller sprida Användargenererat material via Appen som:

* gentemot andra är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,

* främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,

* är rasistiskt eller etniskt kränkande 

* utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande,

* utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt,

* utgör förolämpning eller förföljelse mot en person,

* på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt

* på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken), eller

* i övrigt strider mot vår Tjänsts avsedda syften.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor, vården eller behandlingen eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.

 
9. RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Migränhjälpen har rättigheterna till all information som du skapat / laddar upp i Vårdgivarens Lagringsyta via Migränhjälpens Application.


10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick för var tid gällande version och din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar. Vi lämnar inte några garantier rörande tillgängligheten och dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten i övrigt. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten.

 
11. ANSVAR

Du är ansvarig gentemot oss med anledning av brott mot dessa Användarvillkor, exempelvis missbruk av Tjänsten. För det fall något Användargenererat material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet eller omgående informera oss så att vi kan ta bort materialet.

 
12. ÄNDRING AV VILLKOREN OCH TJÄNSTEN

Vi kan komma att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Det kan exempelvis vara via en notis i Appen. Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

 
13. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra Användarvillkor utan ditt samtycke och utan att meddela dig.

 
14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler. Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.


Kontaktuppgifter


Migränhjälpen Norden AB

c/o Siljehult, Norra Vägen 1

561 62 Tenhult

Mail: kundtjanst@migranhjalpen.se

Organisationsnummer: 559214-1104

google-play-badge
Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_100317